Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

I.              KAS YRA PRIVATUMO POLITIKA IR KAM JI TAIKOMA?

1.1.     Privatumo politikos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Jūsų pateiktų asmens duomenų Janikės kelionės, UAB, esančiai, J.Basanavičiaus a. 9, Marijampolė, Lietuvos Respublika (toliau – Duomenų valdytojas), rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, tuomet kai Jūs lankotės Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje www.janikeskeliones.lt (toliau – Svetainė), biure ar socialinių tinklų paskyrose bei atliekate veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant: naudojatės paieškos galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymu, užklausų pateikimu per Svetainę bei nurodytais kontaktais el. paštu, telefonu ir socialiniuose tinkluose, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimu bei gavimu, prekių/paslaugų pirkimu (toliau kartu – Paslaugos).

1.2.     Duomenų valdytojas nustato Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, pasitelkia fizinius ir/ar juridinius asmenis, kurie tvarko Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu ir pagal jo nurodymus laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1.3.     Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Svetainę ar Duomenų valdytojo biure. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 16 metų amžiaus, prieš pateikdami asmeninę informaciją Duomenų valdytojui turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

1.4.      Naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis asmuo be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis Taisyklėmis, kuriose nustatyti asmens duomenų rinkimo tikslai ir būdai, tvarkymo ir  saugojimo sąlygos, asmens duomenų subjekto teisės ir kt. Jei Jūs nesutinkate su šiomis Taisyklėmis, tai neturite teisės naudotis jokiomis Duomenų valdytojo Paslaugomis (svetainėje, socialinių tinklų paskyrose ir/ar biure).

 

II.                  KAIP RENKAME IR KAM NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

2.1.      Jūsų asmens duomenys gali būti renkami šiais būdais:

2.1.1.     Jums atvykus į Duomenų valdytojo biurą ar nuotoliniu būdu (telefonu, el.paštu, internetinėje svetainėje ir kt.) naudojantis Duomenų valdytojo Paslaugomis, kai Jūs su Duomenų valdytoju esate pasirašę sutartį dėl turistinės kelionės paslaugų ar kitų paslaugų pirkimo-pardavimo ir/arba derantis dėl Paslaugų teikimo iki tokios sutarties pasirašymo, apmokant už Paslaugas ar bendradarbiaujant kita forma (su Duomenų valdytojo kliento privatumo politika galite susipažinti čia (prisegtas kaip atskiras failas, kurį reikia įdėti));

2.1.2.     sutinkant gauti Duomenų valdytojo naujienlaiškius ar kitą tiesioginės rinkodaros medžiagą (su Naujienlaiškio privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia (tekstai žemiau, kuriuos reikia įdėti, kad atverstų papildomai));

2.1.3.     pateikiant nuomones, komentarus, patiktukus, paminėjimus bei tampant sekėju Duomenų valdytojui priklausančioje Svetainėje ir/ar socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, LinkedIn ir kt.);

2.1.4.     susisiekiant su Duomenų valdytoju tiesiogiai per Svetainę užpildant užklausos/registracijos formą ar nurodytais kontaktais ir/arba siunčiant žinutes per socialinių tinklų platformas (su Užklausos/registracijos formos privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia);

2.1.5.     naršant Svetainę bet kokiu įrenginiu naudojami slapukai ir per tai galime identifikuoti, kuriuo Jūs prisijungėte prie Svetainės (su Slapukų privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia);

2.1.6.     apsikeičiant vizitinėmis kortelėmis su Duomenų valdytoju susitikimuose ar renginiuose, arba kai pateikiate savo kontaktinę informaciją registruodamiesi į Duomenų valdytojo renginius;

2.1.7.     kandidatuojant į Duomenų valdytojo paskelbtas laisvas darbo vietas (su Kandidatų privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia).

2.1.8.     gaunant iš trečiųjų šalių (pvz.; Agentų ir kt.).

2.2. Jūsų asmens duomenys renkami su konkrečiu panaudojimo tikslu ir negali būti naudojami jokiais kitais tikslais neturint tam teisėto pagrindo ar sutikimo. Duomenų valdytojas asmeninius duomenis renka ir atitinkamai naudoja šiais tikslais:

2.2.1.     teikti Paslaugas, kurias Jūs užsisakėte remiantis sutartimi su Duomenų valdytoju dėl turistinės kelionės ar kitų paslaugų pirkimo-pardavimo ir /ar Svetainėje;

2.2.2.     sudaryti/ keisti/administruoti sutartis ir kitus dokumentus;

2.2.3.     rezervuoti keliones pagal Jūsų el. būdu pateiktas rezervacijos formas/sutartis;

2.2.4.     užregistruoti į renginius (pvz., atvirų durų dienas, muges, parodas ir kt.);

2.2.5.     užtikrinti Svetainės turinio pateikimą Jūsų pasirinktoms nuostatoms (kalbos ir kitų nuostatų pasirinkimas ir kitoks Svetainės pritaikymas Jums (lankytojui));

2.2.6.     administravimo tikslams (užsiregistravusių Svetainės turinio lankytojų apskaitai vykdyti);

2.2.7.     saugumo tikslams (pvz., fizinio asmens identifikavimui ir kt.);

2.2.8.     rinkodaros tikslams, jei davėte aiškų sutikimą (el. paštu ar telefono skambučiu galite gauti Duomenų valdytojo ar jo partnerių pasiūlymus, ar prašymus įvertinti paslaugų kokybę). Galite bet kuriuo metų atsisakyti rinkodaros pranešimų informuojant siuntėją atsakant į el. laišką;

2.2.9.     Paslaugų pardavimo tikslais (tais atvejais kai esate Duomenų valdytojo klientu ar juo buvote, turime saugoti asmens duomenis ir kitą informaciją pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus);

2.2.10.  statistikos apie Svetainės naudojimą rinkimui (su Svetainės statistikos duomenų rinkimo privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia);

2.2.11.  svetainės sklandžiam veikimui ir saugumui užtikrinti bei gedimų šalinimui (su Serverio įrašų privatumo politikos nuostatomis galite susipažinti čia);

2.2.12.  atsakymui į Jūsų užklausas ar bet kokią kitą korespondenciją (jei neturėsime kontaktinių duomenų, negalėsime Jums atsakyti);

2.2.13.  tais atvejais kai turime pateikti informaciją pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus valstybinėms institucijoms.

III.          KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

3.1.      Visi Jūsų asmens duomenys tvarkomi:

3.1.1.     sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į Duomenų valdytoją ir asmens duomenų pateikimu įvairiomis formomis, arba kitais aktyviais veiksmais Sveitainėje, socialiniuose tinkluose ir/ar Duomenų valdytojo biure;

3.1.2.     Duomenų valdytojo teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti Svetainę, informuoti Jus apie siūlomas paslaugas, naujienas ir pan.);

3.1.3.     tam, kad vykdytume pareigas, kurias Duomenų valdytojui nustato teisės aktai.

3.2.        Laikydamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, mes galime tvarkyti šiuos   Jūsų duomenis:

3.2.1. asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, parašas, asmens dokumentų kopijos, banko sąskaitos numeris);

3.2.2. kontaktiniai duomenys (el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai, socialinių tinklų paskyros);

3.2.3. asmens duomenys, kuriuos Duomenų valdytojui tvarkyti būtina dėl taikomų teisinių prievolių vykdymo;

3.2.4. kiti duomenys, kuriuos mes surenkame iš teisėtų šaltinių teikdami Paslaugas.

3.3.     Visi Jūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai būtina užtikrinant tinkamą atsakymų į Svetainėje ir/ar socialinių tinklų platformose pateiktas užklausas parengimą, Paslaugų teikimą pagal sutartis dėl turistinės kelionės ar kitų paslaugų pirkimo-pardavimo, bei siekiant su tuo susijusių tikslų, taip pat Duomenų valdytoją saistančių teisinių prievolių įvykdymo.

 

IV. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Duomenų valdytojas naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis, kad užtikrintų Jums kokybiškų paslaugų teikimą ir Svetainės funkcionalumą. Todėl pasitelkiam tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: kelionių organizatoriai ir gidai, kredito įstaigos, buhalterinių paslaugų įmonė, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos/rinkodaros/komunikacijos paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios/teikiančios/palaikančios/vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio (telekomunikacijų ir interneto) įmonės, IT įmonė, apsaugos įmonė,  serverio ir svetainės talpinimo įmonės, paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti. Naujienlaiškių ir kitos informacijos siuntimui mes pasitelkiame ir specializuotus paslaugų teikėjus. Šiems paslaugų teikėjams- trečiosioms šalims, asmens duomenys bus perduoti tiktai tokios apimties, kiek būtina užtikrinti, kad trečioji šalis galėtų suteikti paslaugas. Asmuo norėdamas sužinoti, kokioms tiksliai įmonėms (duomenų tvarkytojams) perduodami jo asmens duomenys, gali kreiptis į Duomenų valdytoją šiose Taisyklėse 5.4. punkte nustatyta tvarka.

4.2. Duomenų valdytojas užtikrina, kad visi paslaugų teikėjai- trečiosios šalys, kuriems perduodame Jūsų Asmens duomenis, laikytųsi mūsų nurodymų dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo. Jūsų Asmens duomenų perdavimą reglamentuoja duomenų tvarkymo sutartys arba duomenų tvarkymo sąlygos, dėl kurių esame susitarę su paslaugų teikėjais- trečiosiomis šalimis. Bet kurie paslaugų teikėjai- trečiosios šalys, veikdami kaip duomenų tvarkytojai, privalo užtikrinti, kad jie tvarkytų Jūsų Asmens duomenis taip pat rūpestingai ir atidžiai, kaip ir mes patys, ir jie prisiima teisinę atsakomybę Jums ir mums, jeigu jie kaip duomenų tvarkytojai pažeidžia šias garantijas. Be to, šie paslaugų teikėjai- trečiosios šalys privalo įgyvendinti technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tokį pat duomenų apsaugos lygį, kokį užtikriname mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis.

4.3. Kai Jūs iš www.janikeskeliones.lt apsilankote mums priklausančiose socialinių tinklų paskyrose prieš tai pažymėdami, kad sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti socialinių tinklų paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, „Facebook“, „Instagram“ ir „LinkedIn“) jie tampa su Jumis susijusių tvarkomų asmens duomenų valdytojais, kurie turi savo asmens duomenų tvarkymo taisykles, nurodytas tų socialinių tinklų puslapiuose.

4.4. Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

 

V. KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?

5.1. Duomenų valdytojas užtikrina Jūsų teisių įgyvendinimą, remiantis asmens duomenų apsaugos teisės aktais. Jais vadovaujantis Jūs turite teisę:

5.1.1. pateikti Duomenų valdytojui prašymą gauti patvirtinimą, ar Duomenų valdytojas tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

5.1.2. pateikti Duomenų valdytojui prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

5.1.3. pateikti Duomenų valdytojui prašymą ištrinti informaciją, kurią Duomenų valdytojas turi apie Jus, jeigu ją naudoja neteisėtai;

5.1.4. pateikti Duomenų valdytojui prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

5.1.5. išreikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo – kai Duomenų valdytojas Jūsų asmens duomenis naudoja siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas ir/ar tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;

5.1.6. pateikti Duomenų valdytojui prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Duomenų valdytojui pagal sutartį dėl turistinės kelionės ar kitų paslaugų pirkimo-pardavimo ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos Duomenų valdytojas tvarko automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;

5.1.7. atšaukti Duomenų valdytojui duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai asmens duomenis naudojame remdamiesi gautu Jūsų sutikimu;

5.1.8. pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

5.2. Tais atvejais, kai Duomenų valdytojui pateikiama užklausa/prašymas apie konkretaus asmens duomenis, pateikti duomenis galime tik identifikavę, jog interesantas yra tikrai tas asmuo, kurio duomenis prašoma pateikti. Tai galima padaryti Duomenų valdytojo biure pateikus Lietuvos Respublikoje galiojantį asmens dokumentą.

5.3. Visi Jūsų prašymai nurodyti Taisyklų 5.1 p. teikiami Taisyklių 5.4. p. nurodytais kontaktais. Gavęs Jūsų prašymą Duomenų valdytojas nedelsdamas jį įgyvendins (per 1-2 darbo dienas ištaisys, pašalins ir per 20 kalendorinių dienų pateiks surinktus asmens duomenis apie Jus susipažinimui, kai to prašote raštu).

5.4. Visi prašymai pateikiami Duomenų valdytojui vienu iš šių būdų:

– elektroniniu paštu info@janikeskeliones.lt ;

– registruotu laišku Janikės kelionės, UAB, J.Basanavičiaus a. 9, Marijampolė, Lietuvos Respublika;

– atvykus į Janikės kelionės, UAB, biurą J.Basanavičiaus a. 9, Marijampolė, Lietuvos Respublika.

5.5. Jei Jūs manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite pateikti skundą atitinkamai valdžios institucijai toje ES šalyje, kurioje gyvenate. Tokių institucijų kontaktinius duomenis rasite čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

5.6. Dėl Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų galite susisiekti el. p. info@janikeskeliones.lt .

VI.       TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. Duomenų valdytojas gali bet kuriuo metu pakeisti, papildyti ir atnaujinti Taisykles iš dalies arba visiškai, todėl rekomenduojame prieš naudojantis Svetaine patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia Taisyklių redakcija (Taisyklių paskelbimo data visada pažymima Taisyklių pabaigoje).

6.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos Svetainėje.

6.3. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Duomenų valdytojo Svetaine ir/ar Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su naująja Taisyklių redakcija.

6.4. Jeigu bet kuri Taisyklių nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Taisyklių nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Duomenų valdytojas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

7.2. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami Taisyklių 5.4. p. nurodytais būdais. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

7.4. Šioje Svetainėje pateiktos informacijos (tekstinės ar nuorodų pavidalu) naudojimas galimas tik esant Duomenų valdytojo rašytiniam sutikimui, kurį galima gauti kreipiantis šiuo el. pašto adresu info@janikeskeliones.lt .

7.5. Šios Taisyklės yra paskelbtos 2022 m. birželio 15 d.

 

1.1. Duomenų valdytojas nuolat tobulina savo Svetainę ir siekia, kad naudotis ja Jums būtų kuo lengviau. Tam Duomenų valdytojas renka duomenis apie tai, kuri informacija Jums yra aktualiausia, kaip dažnai Jūs prisijungiate prie Svetainės, kokias naršykles ir įrenginius naudojate, kokį turinį dažniausiai skaitote, iš kokios vietovės esate. Šią informaciją Duomenų valdytojas renka naudodamas automatinį „Google Analytics“ įrankį (daugiau informacijos apie įrankį  https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800 ) .

1.2. Bet kada galite išjungti duomenų apie Jus rinkimo funkciją „Google Analytics“, kaip tai    padaryti aprašyta čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

1.3. Prieigą prie lankomumo statistinių duomenų turi Duomenų valdytojo darbuotojai ir/ar įmonės, dirbantys/teikiantys paslaugas IT, pardavimų ir rinkodaros srityse, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir Svetainės tobulinimą.

1.4. Apie naudojamus slapukus, statistiniai informacijai surinkti, skaitykite Slapukų privatumo politikoje (įdėti nuorodą).

1.1. Serveris, kuriame talpinama Svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos interneto svetainės adresas, naudojamas įrenginys ir naršyklė, IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad Svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.

1.2. Serverio įrašų duomenys yra renkami ir naudojami Duomenų valdytojui siekiant užtikrinti Svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.

1.1. Kai Jūs pateikiate užklausą/registracijos formą Svetainėje, tam, kad galėtų atsakyti į klausimus, Duomenų valdytojas renka ir tvarko Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, nurodytą temą ir komentarą/žinutę. Šie asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį išreiškėte aktyviu veiksmu siųsdami užklausą/registracijos formą. Jums nepateikus šių asmens duomenų Duomenų valdytojas negalės atsakyti į Jūsų užklausą/registracijos formą, esančią Svetainėje.

1.2. Užklausose/registracijos formose nurodytų asmens duomenų saugojimo terminas – 12 mėnesių. Jeigu dėl užklausos/registracijos formos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Duomenų valdytojas duomenis gali saugoti ilgiau, iki kol pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

1.3. Užklausą/registracijos formą pateikusio asmens duomenis Duomenų valdytojas naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Užklausą/registracijos formą, suteikti reikiamą informaciją, atsakyti į klausimus, išspręsti prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis Duomenų valdytojas taip pat gali analizuoti siekdamas gerinti jo veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.

1.4. Kiekvienas asmuo teikdamas informaciją Duomenų valdytojui taip pat turi laikytis asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško nei užklausos pavadinime nenurodyti asmens duomenų; laiško, užklausos, registracijos ar prašymo tekste nurodyti tik tiek asmens duomenų, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas pranešimas/užklausa/registracija, pasiekti.

1.1. Duomenų valdytojo naujienlaiškį galima užsiprenumeruoti užpildžius prenumeratos anketą (įrašius el. pašto adresą) Svetainėje. Kai Svetainėje užsisakote naujienlaiškį automatiškai išreiškiate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis. Užsiprenumeravus Duomenų valdytojo naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresas bus įtrauktas į Duomenų valdytojo administruojamą Svetainės prenumeratorių duomenų bazę, kuriuo ir gausite naujienlaiškį. Tol, kol Jūsų el. pašto adresas yra įtrauktas į šią duomenų bazę, Duomenų valdytojas galės Jums siųsti naujienlaiškius.

1.2. Duomenų valdytojas naujienlaiškyje dalinasi aktualiomis turistinių kelionių ir su tuo susijusių paslaugų naujienomis, pasiūlymais, įžvalgomis, pranešimais, kvietimais į renginius bei kita svarbia informacija. Naujienlaiškis administruojamas laikantis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

1.3. Duomenų valdytojas išsiuntęs Jums naujienlaiškį gali rinkti statistinius duomenis apie naujienlaiškio skaitytojų elgesį su pranešimu, pavyzdžiui, ar skaitytojas atidarė el. laišką, kokias nuorodas paspaudė, kokiu įrenginiu naudojosi ir kokios jo techninės savybės bei kt. Šią informaciją Duomenų valdytojas saugo 2 metus.

1.4. Jūs visada galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos ir pašalinti savo el. pašto adresą iš Duomenų valdytojo duomenų bazės, paspaudus ant nuorodos „atsisakyti prenumeratos“, kuri yra pateikiama naujienlaiškio apačioje arba parašius el. laišką Duomenų valdytojui el. pašto adresu info@janikeskeliones.lt.

1.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Jūsų kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą Jums apsilankius Svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų Svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Jūs galite bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

1.2. Slapukai padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį Svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti Jums turinį. Taip Duomenų valdytojas gali Svetainę tobulinti, padaryti ją patogesne Jums.

1.3. Slapukų naudojimo tikslai:

1.3.1. Svetainės pagrindinei veiklai vykdyti ir veikimui užtikrinti;

1.3.2. aktualios informacijos ir pasiūlymų pateikimui;

1.3.3. statistinių duomenų rinkimui.

1.4. Naudojamų slapukų rūšys:

1.4.1 Būtini slapukai.

Būtini slapukai reikalingi, kad Svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos bent minimaliomis funkcijomis: ją naršyti, sutikti ar nesutikti su slapukų naudojimu. Būtini slapukai negali būti išjungti.

1.4.2. Funkciniai slapukai.

Šie slapukai leidžia Svetainei įsiminti Jūsų parinktis, kad vėliau Jums būtų patogiau ja naudotis pvz., kurią svetainės kalbinę versiją Jums rodyti ir kitus Jūsų individualizuotus pasirinkimus. Jei pasirinksite šiuos slapukus, tai kitą kartą, kai lankysitės Svetainėje, Jums nereikės visos šios informacijos įvesti iš naujo. Jei ištrinsite funkcinius slapukus, Jūsų pasirinktos nuostatos ar nustatymai nebus išsaugoti vėlesniam apsilankymui.

1.4.3. Statistiniai slapukai.

Šie slapukai naudojami analizuojant Svetainės lankomumo statistiką. Jie leidžia skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume išmatuoti svetainės efektyvumą ir ją tobulinti, siekdami ją padaryti kuo naudingesnę ir patogesnę lankytojui. Jie padeda Duomenų valdytojui sužinoti, kurie puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi, sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su puslapiu ar jo dalimi, kuriose Svetainės vietose lankytojai praleidžia daugiausiai laiko. Tai taip pat leidžia mums sukurti patogesnę Svetainės struktūrą, navigaciją ir turinį. Duomenų valdytojas gali stebėti, jei lankytojui kyla kokių nors klaidų ir nustatyti, kurias Svetainės dalis reikia koreguoti.

1.4.4. Analitiniai slapukai

Su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek lankytojų naudojasi Svetaine ir kokiu periodiškumu, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

1.4.5. Reklaminiai /Rinkodariniai/ Trečiųjų šalių slapukai

Su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma lankytoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui. Šie slapukai mums leidžia žinoti ar jau matėte reklamą, kiek laiko praėjo nuo pamatymo, kokia reklama jums gali būti aktuali ir kt.

1.5. Svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Duomenų tvarkymo tikslas
_utma 2 metai Saugo informaciją kiek kartų Jūs lankėtės svetainėje, nuo Jūsų pirmo apsilankymo iki paskutinio. Šį slapuką naudoja „Google Analytics“.
_utmb 30 minučių Saugoma laiko žymė, būtent kada Jūs įėjote į Svetainę. Šį slapuką naudoja „Google Analytics“.
_utmc Iki sesijos pabaigos Saugoma laiko žymė, būtent kada Jūs išėjote iš Svetainės. Praėjus 30 minučių, jei Jūs neišėjote iš Svetainės, slapuko galiojimas automatiškai baigiasi. Šį slapuką naudoja „Google Analytics“.
_utmz 6 mėnesiai Saugoma informacija iš kur Jūs atėjote į Svetainę, kokią paieškos sistemą naudojote, kurią nuorodą paspaudėte, kokie raktažodžiai buvo naudojami, ir iš kurios pasaulio vietos Jūs prisijungėte prie Svetainės. Šį slapuką naudoja „Google Analytics“.
_ga 2 metai Saugoma informacija apie Jūsų apsilankymo tikslus, leidžianti parengti ataskaitas apie Svetainės aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerinti Jūsų patirtį besilankant Svetainėje. Šį slapuką naudoja „Google Analytics“.
_gat Naršymo seanso metu Saugoma informacija leidžia riboti užklausų dažnumą. Šį slapuką naudoja „Google Analytics“.
_gid 24 valandos Saugoma informacija leidžia atskirti asmenis prisijungiančius prie Svetainės. Šį slapuką naudoja „Google Analytics“.

 

 

1.6. Jūs galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti, ištrinti Slapukų valdymo formoje (Aktyvi nuoroda, nukreipia į slapukų valdymą). Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet Jūs galite pakeisti savo naršyklės nuostatas taip pat, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje https://www.aboutcookies.org/ (anglų kalba). Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite savo naršyklės gamintojo pateikiamas instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“. Nepamirškite, kad jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.

1.7. Jokie asmeniniai Jūsų duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

1.8. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

1.9. Slapukų pašalinimas:

1.9.1.Google Chrome.

1.8.2.Safari.

1.9.3.Mozilla Firefox.

1.9.4.Opera.

1.9.5.Microsoft Edge.

1.9.6.Microsoft Internet Explorer.

1.1. Asmeniui kandidatuojant į Janikės kelionės, UAB darbuotojo poziciją (toliau – Kandidatas) jo pateiktus asmens duomenis (įskaitant duomenis, nurodytus pridedamame gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške, pateiktus susitikimo metu ir kt.) Duomenų valdytojas saugo bei tvarko tam, kad įvertintų asmens kandidatūros tinkamumą į konkrečią poziciją, vykdytų atrankos procedūras ir, prireikus, teiktų asmeniui pasiūlymus užimti pareigas ar atlikti praktiką. Tai būtina dėl Duomenų valdytojo teisėto intereso parinkti suinteresuotus, kvalifikuotus ir konkrečiai pozicijai tinkamiausius asmenis.

1.2. Vertindamas asmens kandidatūros tinkamumą Duomenų valdytojas renka bendrą informacija apie kandidatą: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

1.3. Kandidato asmens duomenis iš kitų šaltinių Duomenų valdytojas rinks tik gavęs atskirą kandidato sutikimą. Pavyzdžiui, kandidato pateiktas rekomendacijas Duomenų valdytojas tikrins arba atsiliepimo iš kandidato darbdavio teirausis tik tuo atveju, jeigu kandidatas Duomenų valdytojui suteiks sutikimą kreiptis į įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie kandidatą.

1.4. Duomenų valdytojas kandidato asmeninius duomenis gauna:

–      tiesiogiai iš kandidato – kai jis atsiliepia į Duomenų valdytojo darbo skelbimą ir (ar) pateikia savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (motyvacinį laišką ar kt.);

–      iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“);

–      iš trečiųjų asmenų, pvz., kandidatą rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių.

1.5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad visų kandidatų duomenis laiko saugiai ir konfidencialiai.

1.6. Kandidatų duomenis gali peržiūrėti Duomenų valdytojo darbuotojai, atsakingi už personalo atranką ir įdarbinimą, taip pat tų praktikos ar sektorių grupių vadovai, kuriuose vykdoma personalo atranka, taip pat įdarbinimo konsultantai (jei Duomenų valdytojas nuspręs pirkti personalo atrankos paslaugas iš trečiųjų asmenų).

1.7. Jeigu, remiantis asmens anketa, pasiūlymas užimti pareigas ar atlikti praktiką kandidatui nebus pateiktas, kandidato asmens duomenys bus nedelsiant ištrinami ir sunaikinami. Kol Duomenų valdytojas vykdo atranką į kandidato pasirinktą (-as) darbo vietą (-as), kandidato pateikti asmens duomenys saugomi visą kandidatavimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo darbo skelbimo paviešinimo.

1.8. Jeigu kandidatas bus atrinktas ir sudaroma sutartis su Duomenų valdytoju, atrankos duomenis Duomenų valdytojas saugos Duomenų valdytojo Asmens duomenų apsaugos reguliavimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais, su kuriais kandidatas bus supažindintas sutarties sudarymo metu.

1.9. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šiose Taisyklėse, kandidato asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: 1) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; 2) kandidato duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 3) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.